คณะนักร้องประสานเสียง “Payap University Choir” ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันขับร้องเพลงประสานเสียงนานาชาติ

มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีกับคณะนักร้องประสานเสียง “Payap University Choir” จากวิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ นำโดยอาจารย์อายุ นามเทพ ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภท Category GS-Gospel &Spiritual ในการแข่งขัน 1st Lanna International Choir Competition

Read more

ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษา กยศ. และ กรอ.

งานทุนการศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดโครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. และ กรอ.) กลุ่ม กยศ. ต่อเนื่องสถาบันเดิม กยศ. รายใหม่ ทุกชั้นปี และ กรอ. รายใหม่ ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2559

Read more

กิจกรรม Payap USR ครั้งที่ 3 อาคารเบญจบรรณ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะนิเทศศาสตร์ จัดโครงการ Payap USR ณ บริเวณ อาคารเบญจบรรณ และ ร่วมปลูกต้นไม้บริเวณอาคารประกาศก ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้นักศึกษา เรียนรู้จิตอาสา การบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม

Read more

สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน จัดโครงการ “ชาวพายัพ คืนชีวิตกล้วยไม้ไทยเทิดไท้องค์ราชัน”

สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ โครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดโครงการ “ชาวพายัพ คืนชีวิตกล้วยไม้ไทยเทิดไท้องค์ราชัน” เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี ณ บริเวณพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559 ณ ลานกิจกรรมอาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร

Read more

นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ เป็นตัวแทนเชิญเหรียญรางวัล การแข่งขันมวยมหาวิทยาลัยโลก

นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ เป็นตัวแทนเชิญเหรียญรางวัล การแข่งขันมวยมหาวิทยาลัยโลก FISU ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more

ตัวแทนนักศึกษาม.พายัพ เข้าร่วมโครงการเยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ

มหาวิทยาลัยพายัพส่งนักศึกษาช่วยงานเลี้ยงต้อนรับเยาวชนอาเซียน โครงการเยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

Read more

ม.พายัพ ร่วมประชุมเตรียมจัดงานสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย – ลาว ครั้งที่ 14

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ โดยอาจารย์นารีรัตน์ บุญลักษณ์ เข้าร่วมประชุมเตรียมจัดงานสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย – ลาว ครั้งที่ 14 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ภาพประกอบ

Read more

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ จัดบำเพ็ญประโยชน์ โครงการ Payap USR ครั้งที่ 2 ทำความสะอาดโดยรอบอาคารทรินิตี้

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดบำเพ็ญประโยชน์ ภายใต้โครงการ Payap USR ครั้งที่ 2  ทำความสะอาดโดยรอบอาคารทรินิตี้ เพื่อให้เกิดความสวยงาม เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ภาพประกอบ

Read more

ม.พายัพ นำนักศึกษาชมรมศิลปวัฒนธรรม ร่วมฝึกซ้อมเพื่อเตรียมการแสดงของสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคเหนือ

งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ นำนักศึกษาชมรมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมฝึกซ้อมเพื่อเตรียมการแสดงของสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคเหนือ จำนวน 14 สถาบัน เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 17 “สานศิลป์ถิ่นสองแคว” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลย์สงคราม จังหวัดพิษณุโลก โดยทำการฝึกซ้อมระหว่างวันที่ 1 – 2 ตุลาคม

Read more

ม.พายัพ จัดกิจรรม PAYAP USR ครั้งที่ 1ดูแลบำรุงต้นไม้ที่ปลูกทางเข้ามหาวิทยาลัย ฝั่งตะวันออก

สำนักพัฒนานักศึกษา จัดโครงการ PAYAP USR (University Social Responsibility) ครั้งที่ 1ดูแลบำรุงต้นไม้ที่ปลูกทางเข้ามหาวิทยาลัย ฝั่งตะวันออก ร่วมแบ่งปัน อุทิศสร้างสรรค์รั้วบุนนาคน่าอยู่ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อสนับสนุนให้บุคลากร และนักศึกษารู้จักและเห็นความสำคัญเพื่อสร้างสำนึกความ รับผิดชอบ มีจิตอาสา รู้จักแบ่งปัน ต่อสังคม

Read more