IMG_0156

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2559

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ขอเรียนเชิญนักศึกษาใหม่ เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษา และ ขอเรียนเชิญผู้ปกครองประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559   กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2559 วันพฤหัสบดีที่ 28กรกฎาคม  2559 เวลา08:00 – 12:00 น. ณ อาคารสายธารธรรมมหาวิทยาลัยพายัพ  เขตแม่คาว เวลา 07.00 – 07.30 น.  นักศึกษาพร้อมกันที่ข่วงไครรอส แยกตามคณะ (รุ่นพี่คณะดูแล) และลงทะเบียนตามคณะ เวลา 07.30 – 08.00น. สโมสรนักศึกษา และรุ่นพี่แต่ละคณะนำน้องใหม่เข้าสู่อาคารสายธารธรรม[…]

60578

ประชาสัมพันธ์ชายไทยที่เปิดปี 2539

นักศึกษาที่ต้องการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร (สำหรับนักศึกษาที่เกิด ปี พ.ศ. 2539) หลักฐาน 1) สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 2 ชุด 2) สำเนา สด.9 จำนวน 2 ชุด (ถ่ายเอกสารหน้าหลัง) 3) สำเนา สด. 35 จำนวน 2 ชุด 4) รูปถ่ายหน้าตรง 1นิ้วครึ่ง จำนวน 2 ใบ ติดต่อ คุณวรวรรณ ชัติชีนะ ที่  PN105[…]