osd documents

งานพัฒนานักศึกษา

เป็นงานส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาโดยให้คำปรึกษา แนะนำ ตลอดจนดูแลการดำเนินงานกิจกรรมของนักศึกษา เพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย ในอันที่จะผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ สำนักพัฒนานักศึกษามีภาระงานคือ สร้างจิตสำนึกและวินัยนักศึกษา และงานกิจกรรมนักศึกษา

งานบริการอนามัยและประกันอุบัติเหตุ

ให้บริการด้านเภสัชกรรมพื้นฐานที่จำเป็นแก่นักศึกษา บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น บริการออกใบส่งตัวสำหรับใช้ในการรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาล

งานส่งเสริมสุขภาพและงานกีฬา

ให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ ยาเสพติด สารเสพติดและโรคเอดส์ ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการบำบัดยา จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และยาเสพติด จัดตั้งเครือข่ายต้านภัยเอดส์และยาเสพติด

ทีมพัฒนานักศึกษามีใครบ้าง ? มาแนะนำตัวกัน!

"พวกเราพร้อมทุ่มเท ดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้าง นักศึกษาให้พร้อม เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม ตามปณิธาน สัจจะ - บริการ"

อาจารย์ทศพล บุญศิริ

ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายศาสนกิจและพัฒนานักศึกษา

กำกับดูแลสำนักพัฒนานักศึกษา ให้ดำเนินตามนโยบาย บรรลุวัตถุประสงค์

คุณพัชราภรณ์

งานฝ่ายพัฒนานักศึกษา

กำกับดูและงานพัฒนานักศึกษา งานวินัย งานกิจกรรมนอกหลักสูตร งานประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับฝ่าย ติดต่อ: 321

คุณเรวัตร ใจดี

งานฝ่ายพัฒนานักศึกษา

กำกับดูและงานพัฒนานักศึกษา งานกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เลขานุการคณะกรรมพัฒนานักศึกษา งานกิจกรรมนอกหลักสูตร งานนักศึกษาวิชาทหาร ติดต่อ: 321

อาจารย์ศักดิ์ชาย ควรระงับ

งานกีฬา

กำกับดูและงานกีฬา โค้ชนักกีฬามหาวิทยาลัย งานยืม คืนอุปกรณ์กีฬา ติดต่อ: 322

อาจารย์สุคนธ์จิต

งานบริการอนามัย

กำกับดูแลงานอนามัย อุปกรณ์เวชภัณฑ์ การประกันสุขภาพ งานแผนปฏิบัติงานของฝ่าย ติดต่อ: 320

คุณศิริลักษณ์

งานเลขานุการ

กำกับดูแลงานระบบเอกสาร การเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน งานประชุมผู้บริหาร ติดต่อ: 316

อาจารย์เกียรติสุดา ไชยเนตร

งานเสริมสร้างสุขภาพ

กำกับดูแลงานเสริมสร้างสุขภาพ กิจกรรมนอกหลักสูตร โคัชนักกีฬามหาวิทยาลัย ติดต่อ: 322

คุณอดิสร เมืองเกียง

งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

กำกับดูแลงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ดนตรีไทย งานกิจกรรมนอกหลักสูตร งานประกันคุณภาพตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม ติดต่อ: 271

คุณวรวรรณ ชัติชีนะ

งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

กำกับดูแลงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นาฏศิลป์ งานกิจกรรมนอกหลักสูตร งานดูแลนักศึกษาทุนศิลปวัฒนธรรม ติดต่อ: 271

คุณเฉลิมศักดิ์ ขัตติยะ

งานแนะแนวการศึกษาและศึกษาต่อ

กำกับดูแลงานแนะแนวการศึกษาและการศึกษาต่อ งานพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ติดต่อ: 316