พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 โดย องค์การนักศึกษา

องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพันธ์ วงษ์ดี อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ณ อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงถึงความสำนึกในพระคุณของครูอาจารย์ และได้ตระหนักถึงบุญคุณของครู อาจารย์ รวมทั้งร่วมกันน้อมจิตลงกราบอภัยที่ได้ล่วงเกินครูบาอาจารย์ทั้งโดยเจตนาหรือมิได้เจตนาก็ตาม อีกทั้งการจัดพิธีไหว้ครู ยังเป็นการสืบสานธรรมเนียมปฏิบัติอันดีงามของไทยอีกด้วย เมื่อวันพฤหัสบดีที่

Read more