ม.พายัพ จัดกิจรรม PAYAP USR ครั้งที่ 1ดูแลบำรุงต้นไม้ที่ปลูกทางเข้ามหาวิทยาลัย ฝั่งตะวันออก

สำนักพัฒนานักศึกษา จัดโครงการ PAYAP USR (University Social Responsibility) ครั้งที่ 1ดูแลบำรุงต้นไม้ที่ปลูกทางเข้ามหาวิทยาลัย ฝั่งตะวันออก ร่วมแบ่งปัน อุทิศสร้างสรรค์รั้วบุนนาคน่าอยู่ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อสนับสนุนให้บุคลากร และนักศึกษารู้จักและเห็นความสำคัญเพื่อสร้างสำนึกความ รับผิดชอบ มีจิตอาสา รู้จักแบ่งปัน ต่อสังคม และสร้างวัฒนธรรมความรับผิดชอบต่อสังคมให้เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 โดยโครงการดังกล่าวจะจัดตลอดปีการศึกษา 2559 ภาพประกอบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *