นักศึกษาทุนโครงการพัฒนานักศึกษาความสามารถพิเศษ เข้าพบและขอพรจากอธิการบดี ก่อนเดินทางไปแข่งขันรายการ Skate Asia 2016

อาจารย์นารีรัตน์ บุญลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ พร้อมด้วยนางพวงชมภู ปัญโญ หัวหน้างานทุนการศึกษาและคณะ นำนางสาวกินรี ขันธ์ศรี ราท์ซ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ปีที่ 3 นักศึกษาทุนโครงการพัฒนานักศึกษาความสามารถพิเศษ เข้าพบและขอพรจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพันธ์ วงษ์ดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ก่อนเดินทางไปแข่งขันรายการ Skate Asia 2016 ที่ Kuala Lumpur , Malaysia ระหว่างวันที่ 7 – 14 สิงหาคม 2559 ชมภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *