สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน จัดโครงการ “ชาวพายัพ คืนชีวิตกล้วยไม้ไทยเทิดไท้องค์ราชัน”

สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ โครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดโครงการ “ชาวพายัพ คืนชีวิตกล้วยไม้ไทยเทิดไท้องค์ราชัน” เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี ณ บริเวณพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559 ณ ลานกิจกรรมอาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร โดยบุคลากรและนักศึกษาได้ร่วมกันปลูกกล้วยไม้ตามบริเวณพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยพายัพ ดังนี้ 1. บริเวณหน้าอาคารผู้วินิจฉัย 2. บริเวณหน้าบ้านพักนานาชาติภราดรภาพ 3. บริเวณหน้าอาคารพันธสัญญา 4. บริเวณหน้าอาคารคณะบริหารธุรกิจ 5. บริเวณสนามหญ้าหลังอาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ ภาพประกอบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *