นายพิธาน ราชรักษ์ ได้รับรางวัลอนุชนดีเด่นสภาคริสตจักรในประเทศไทย (สาขานันทนาการและการเสริมสร้างสัมพันธ์)

มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีกับ นายพิธาน ราชรักษ์ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ ในโอกาสเข้ารับรางวัลอนุชนดีเด่นสภาคริสตจักรในประเทศไทย (สาขานันทนาการและการเสริมสร้างสัมพันธ์) มอบโดย ศจ.ดร. ทวีศักดิ์ มหชวโรจน์ ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย ในการประชุมสมัชชาสภาคริสตจักรในประเทศไทย ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *