คณะกรรมการนักศึกษาหอพักเขตแม่คาว ปีการศึกษา2559 เข้ารายงานตัวต่ออธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ

คณะกรรมการนักศึกษาหอพักเขตแม่คาว ประจำปีการศึกษา2559 เข้ารายงานตัวต่ออธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ พร้อมเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงพัฒนาหอพักให้น่าอยู่อาศัย ในวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคารปฐมกาล ชมภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *