เดิน วิ่ง มินิมาราธอน มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2561

1 2 5 6 7

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการ เดิน วิ่ง มินิมาราธอน มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

 1. เพื่อหารายได้สำหรับสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬาและปรับปรุงสนามกีฬาของมหาวิทยาลัยพายัพ
 2. เพื่อหารายได้สนับสนุนองค์กรสาธารณกุศล
 3. เพื่อส่งเสริม กระตุ้น และปลูกฝัง ให้นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไป ได้ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วมในพันธกิจการศึกษาของมหาวิทยาลัย
 4. เพื่อก่อให้เกิดความรักความสามัคคีกันในชุมชนมหาวิทยาลัย

จัดงานในวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามกีฬาเทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชินี มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ระเบียบการแข่งขัน

 1. ใช้กติกาสากลของ I.A.A.F และคำตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
 2. การประท้วง กระทำได้ภายใน 30 นาที หลังการเข้าเส้นชัยโดยผู้เข้าร่วมแข่งขันเท่านั้น ผู้ประท้วงต้องวางเงินจำนวน 1,000 บาท ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ถ้าประท้วงไม่เป็นผลจะไม่คืนเงินให้
 3. ผู้สมัครเข้าแข่งขันจะต้องสมัครให้ตรงกับอายุตามประเภท/กลุ่มอายุ (พ.ศ.2561 ลบด้วย พ.ศ.เกิด)

รุ่นการแข่งขัน วิ่งมินิมาราธอน 10.2 กิโลเมตร

ชาย

 1. รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
 2. รุ่นอายุ 16-19 ปี
 3. รุ่นอายุ 20-24 ปี
 4. รุ่นอายุ 25-29 ปี
 5. รุ่นอายุ 30-34 ปี
 6. รุ่นอายุ 35-39 ปี
 7. รุ่นอายุ 40-44 ปี
 8. รุ่นอายุ 45-49 ปี
 9. รุ่นอายุ 50-54 ปี
 10. รุ่นอายุ 55-59 ปี
 11. รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป

หญิง

 1. รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
 2. รุ่นอายุ 16-19 ปี
 3. รุ่นอายุ 20-29 ปี
 4. รุ่นอายุ 30-39 ปี
 5. รุ่นอายุ 40-49 ปี
 6. รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป

รุ่นบุคลากร มหาวิทยาลัยพายัพ (ชาย หญิง)
รุ่นศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยพายัพ (ชาย หญิง)
รุ่นนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ (ชาย หญิง)

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์2561
เวลา 15.00-18.00 น. สมัครและรับหมายเลขประจำตัวพร้อมเสื้อที่ระลึกหน้าอาคารสายธารธรรม

วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 05.00-05.45 น. สมัครและรับหมายเลขประจำตัวพร้อมเสื้อที่ระลึกหน้าอาคารสายธารธรรม
เวลา 06.00 น. พิธีเปิดการแข่งขันและปล่อยตัว ณ สนามกีฬาเทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชินี มหาวิทยาลัยพายัพ

ค่าสมัคร 300 บาท

ติดต่อ 

 1. คุณอดิสร เมืองเกียง 085-489-5542
 2. คุณพวงชมภู ปัญโญ 081-881-7857

 

123