แบบฟอร์มดาวน์โหลด

แบบฟอร์มพัฒนานักศึกษา (พน.)

เอกสารขออนุมัติจัดกิจกรรม พน.01 ดาวน์โหลด

เอกสารสรุปการจัดกิจกรรม พน.02 ดาวน์โหลด

เอกสารขอจัดตั้ง ต่ออายุชมรม พน.03 ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มยืมกระเป๋ายา พน. 04 ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มขอใช้สนามกีฬา พน.05 ดาวน์โหลด

เอกสารบันทึกชั่วโมงจำนวนจิตอาสา พน. 08 ดาวน์โหลด สำหรับบุคลากร (Payap USR form for Staff)
เอกสารบันทึกชั่วโมงจำนวนจิตอาสา พน. 08 ดาวน์โหลด สำหรับนักศึกษา (Payap USR form for Student)

เอกสารรายชื่อนักศึกษา Barcode พน.10

วิทยาลัยนานาชาติ (International College) ดาวน์โหลด

วิทยาลัยดุริยศิลป์ (College of Music) ดาวน์โหลด

วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี (McGilvary College of Divinity) ดาวน์โหลด

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Faculty of Humanities and Social Sciences) ดาวน์โหลด

คณะบริหารธุรกิจ (Faculty of Business Administration) ดาวน์โหลด

คณะวิทยาศาสตร์ (Faculty of Science) ดาวน์โหลด

คณะนิติศาสตร์ (Faculty of Law) ดาวน์โหลด

คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร (Faculty of Accountancy Finance and Banking) ดาวน์โหลด

คณะเภสัชศาสตร์ (Faculty of Pharmacy) ดาวน์โหลด

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค (McCormick Faculty of Nursing) ดาวน์โหลด

คณะนิเทศศาสตร์ (Faculty of Communication Arts) ดาวน์โหลด

คณะเศรษฐศาสตร์ (Faculty of Economics) ดาวน์โหลด