แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มพัฒนานักศึกษา (พน.)

เอกสารขออนุมัติจัดกิจกรรม พน.01 ดาวน์โหลด
ตัวอย่างเอกสาร พน.01 สำหรับการเขียน Output Outcome ดาวน์โหลด

เอกสารสรุปการจัดกิจกรรม พน.02 ดาวน์โหลด

เอกสารขอจัดตั้ง ต่ออายุ ยกเลิก ชมรม พน.

เอกสารบันทึกชั่วโมงจำนวนจิตอาสา พน. 08 ดาวน์โหลด สำหรับบุคลากร (Payap USR form for Staff)
เอกสารบันทึกชั่วโมงจำนวนจิตอาสา พน. 08 ดาวน์โหลด สำหรับนักศึกษา (Payap USR form for Student)

แบบฟอร์มยืมกระเป๋ายา พน. 05 ดาวน์โหลด