งานแนะแนวการเรียน ใช้ชีวิต

  1. คณะกรรมการแนะแนวและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลด
  2. คู่มือการให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ ฉบับปี พ.ศ. 2549

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • สำนักพัฒนานักศึกษา
  • สำนักงานศาสนกิจ

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

  • นางชลนิศา  มีมงคล

อาจารย์ให้คำปรึกษา

  • ศาสนาจารย์ ดร. เอสเธอร์ เวคแมน อนุศาสกมหาวิทยาลัยพายัพ