นักศึกษาวิชาทหาร

แผนการเรียนวิชาทหาร (pdf)

นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปี 3,4,5 มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2559

1 การฝึกภาคปกติ นศท ปี 3 ระหว่างวันที่ 24 ต.ค. – 4 พ.ย. 2559 ศฝ.ทพ.36 อ.แม่สะเรียง จ.มส.
2 การฝึกภาคปกติ นศท. ปี 4,5  ระหว่างวันที่ 10-21 ต.ค. 2559 ศฝ.นศท.มทบ. 33
3 การสอบภาคปฏิบัติ นศท. ปี 4, 5  ระหว่างวันที่ 20 – 21 ต.ค. 2559 ศฝ.นศท.มทบ. 33
4 การสอบภาคทฤษฎี นศท. ปี 4  วันที่ 20 ต.ค. 2559 ศฝ.นศท.มทบ. 33
5 การสอบภาคทฤษฎี นศท. ปี 3,5  วันที่26 พ.ย. 2559 ศฝ.นศท.มทบ. 33
6 การสอบเก็บตก นศท. ปี 3,5 วันที่ 27 พ.ย. 2559 ศฝ.นศท.มทบ. 33
7 การสอบซ่อม นศท. ปี 3,5  ระหว่างวันที่ 14-16 ธ.ค. 2559 ศฝ.นศท.มทบ. 33 รอการยืนยันจาก นรด.
8 การฝึกภาคสนาม นศท. ปี 3 ระหว่าง ม.ค.-ก.พ. 2560 ศฝ.นศท.มทบ. 33
9 การฝึกภาคสนาม นศท. ปี 4, 5  ระหว่าง ม.ค.-มี.ค. 2560 ค่ายฝึกเขาชนไก่ กาญจนบุรี รอการยืนยันจาก นรด.

10 การขอหนังสือรับรอง ตลอดปีการศึกษา ศฝ.นศท.มทบ. 33
11 การแต่งตั้งยศ ปี ๓, ๕ ก.ค. 2560 ศฝ.นศท.มทบ. 33
12 การช่วยกิจกรรมของมหาวิทยาลัย (รับปริญญาบัตร) เสาร์ที่ 12 พ.ย. 2559 มหาวิทยาลัยพายัพ ซ้อมวันศุกร์ที่ 11 พ.ย. 2559

วิธีการขอรับการแต่งตั้งยศ ว่าที่ร้อยตรี

1. ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งยศเป็นว่าที่ ร.ต. ต้องสำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 5 และสำเร็จการศึกษาได้รับ อนุปริญญา หรือปริญาตรี
2. หลักฐานประกอบการขอแต่งตั้งยศว่าที่ ร.ต.
2.1 สำเนาบัตรประชาชน
2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน
2.3 สำเนาวุฒิการศึกษา (อนุปริญญา หรือ ปริญญาตรี)
2.4 สำเนา สด. 8 (เฉพาะนักศึกษาชาย)
2.5 สำเนาคำสั่งยศนายทหารชั้นประทวน (สิบเอก) เมื่อสำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 (ถ้ามี)
2.6 สำเนาหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะสำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 5 (ขอที่ศูนย์ฝึก)
2.7 สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

* เอกสารที่ใช้ประกอบทุกอย่างให้สำเนาอย่างละ 2 ชุด* การติดต่อประสานงานการขอแต่งตั้งใช้เวลาประมาณ 2 เดือน ประสานงาน มทบ.33 053-221-145 ต่อ 104