แนวปฏิบัติกรณีเจ็บป่วย

ข้อแนะนำแนวปฏิบัติกรณีเจ็บป่วย สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ

ปีการศึกษา 2559

  1. กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไป

1.1 นักศึกษาที่มีสัญชาติไทย

– ตรวจรักษากรณีผู้ป่วยใน (นอน ร.พ) สามารถใช้สิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัย ในปีการศึกษา 2559 คุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต (ความคุ้มครองตามเอกสารแนบ 1 )

– ตรวจรักษากรณีผู้ป่วยนอก ( ไม่นอน ร.พ ) แนะนำให้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ของสถานพยาบาลที่นักศึกษาแต่ละคนได้ขึ้นสิทธิไว้ ( ข้อแนะนำการขึ้นสิทธิตามเอกสารแนบ 2 )

1.2 นักศึกษาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย การตรวจรักษากรณีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในให้ใช้สิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัย (ความคุ้มครองตามเอกสารแนบ 1 )

หมายเหตุ : นักศึกษาสัญชาติไทย สามารถเลือกแผนประกันสุขภาพฯของนักศึกษาต่างชาติได้ โดยต้องชำระเงินค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุเพิ่ม ที่สำนักบริหารการเงิน อาคารปัญญาจารย์

  1. การตรวจรักษากรณีอุบัติเหตุทั่วไป

2.1 ให้ใช้สิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัย ในปีการศึกษา 2559 คุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต (ความคุ้มครองตามเอกสารแนบ 1 )

2.2 สำหรับนักศึกษาที่มีสัญชาติไทย หากได้รับอุบัติเหตุและไปรับรักษา ณ โรงพยาบาลที่ขึ้นสิทธิบัตรทองไว้ หากค่ารักษาพยาบาลเกินวงเงินความคุ้มครองจากกรมธรรม์แล้ว สามารถใช้สิทธิบัตรทองร่วมด้วยได้

หมายเหตุ กรณีการรักษาพยาบาลที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในข้อ 1 และ 2 นักศึกษาต้องรับผิดชอบชำระเงินเอง