ขั้นตอนปฏิบัติกรณีเจ็บป่วย

กรณีต้องการใช้สิทธิบัตรทอง ( ตรวจรักษาได้ทุกกรณีโดยไม่เสียเงิน)

 • สอบถามจากนักศึกษาว่าขึ้นสิทธิที่ ร.พ ใด หากเป็น ร.พ ในเขตพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ให้ไปใช้สิทธิที่ ร.พ นั้น
 • หากไม่ทราบ โทร.ถามที่ สายด่วนเบอร์โทร. 1330 กด 2 และกรอกเลขที่บัตรประชาชน ระบบจะแจ้ง ร.พ ที่นักศึกษาขึ้นสิทธิไว้
 • หากตรวจสอบแล้วพบว่านักศึกษายังไม่ได้ย้ายสิทธิมา ร.พ ในเขต จ. เชียงใหม่ แนะนำให้นักศึกษาย้ายสิทธิมายัง ร.พ ในเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ( ตามเอกสารแนบ 2 ) ทั้งนี้ตามความสมัครใจของนักศึกษา
 • กรณีต้องการใช้สิทธิความคุ้มครองตามเอกสารกรมธรรม์ประกันภัย โดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
  • กรณียังไม่ได้รับบัตรประกันสุขภาพ ( ช่วงเดือน ส.ค – ก.ย ของทุกปีการศึกษา) ให้นักศึกษาสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน และนำหลักฐานมาเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลคืนตามสิทธิ
  • กรณีได้รับบัตรประกันสุขภาพ แล้ว ( ประมาณหลังเดือน ก.ย ของทุกปีการศึกษา ) ให้ใช้บัตรประกันสุขภาพ พร้อมบัตรประชาชนหรือบัตรนักศึกษาในการแสดงสิทธิ ได้ทุก ร.พ ที่เป็นเครือข่าย โดยสำนักพัฒนานักศึกษาจะจัดส่งบัตรไปให้คณะวิชา เพื่อแจกจ่ายให้กับนักศึกษาหลังมหาวิทยาลัยส่งรายชื่อนักศึกษาที่ชำระเงินและลงทะเบียนทั้งหมดให้กับบริษัทประกันแล้ว โดยนักศึกษาสามารถใช้สิทธิรักษาพยาบาลได้ทุกโรงพยาบาลตามความคุ้มครองที่ระบุไว้บนบัตร โดยโรงพยาบาลในเขต จ.เชียงใหม่ ที่รับบัตรประกันสุขภาพ ได้แก่
   • โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
   • โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
   • โรงพยาบาลเทพปัญญา
   • โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
   • โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่
   • โรงพยาบาลลานนา
   • โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียล
   • โรงพยาบาลสยามราษฎร์ เชียงใหม่
   • โรงพยาบาลเชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์
   • ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   • โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
 • กรณีที่นักศึกษาได้ชำระเงินเอง ไม่ว่าจากสาเหตุใด ๆ เช่น ไม่มีหลักฐานไป ร.พ , ร.พ ไม่รับบัตรประกันสุขภาพ , ประสบเหตุต่างจังหวัด เป็นต้น ให้นักศึกษาสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน และนำหลักฐานดังต่อไปนี้มาเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลคืนตามสิทธิ ที่งานบริการอนามัยสำนักพัฒนานักศึกษา อาคารพันธกร
  • ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล (ฉบับจริง)
  • ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง)
  • สำเนาบัตรประกันสุขภาพ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรนักศึกษา

สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้เงินโอนเข้า