สวัสดิการรักษาพยาบาล

ข้อแนะนำในการขึ้นทะเบียนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง )

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล (ซึ่งเป็นหน้าที่ของประชาชนคนไทยที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนอยู่ในฐานข้อมูลของสำนักบริหารงานทะเบียน กระทรวงมหาดไทย)

ตรวจสอบสิทธิบัตรทองของตนเอง ทางโทรศัพท์อัตโนมัติ โทร.1330 กด 2 ตามด้วยหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
( ค่าบริการ 3 บาท/ครั้ง )

หากต้องการเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2 และ 3
หากไม่ต้องการเปลี่ยนก็สามารถใช้สิทธิตามโรงพยาบาลที่ขึ้นสิทธิไว้แล้ว

ขั้นตอนที่ 2 เตรียมหลักฐาน ดังต่อไปนี้

 • หนังสือรับรองการพักอาศัยของนักศึกษา
  (ติดต่อขอรับได้ที่ งานบริการอนามัย สำนักพัฒนานักศึกษา ห้อง PN 107 อาคารพันธกร มหาวิทยาลัยพายัพ
  เขตแม่คาว)
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

ขั้นตอนที่ 3 วิธีการขึ้น(ลงทะเบียน)สิทธิ

ให้นักศึกษานำหลักฐานดังกล่าวไปติดต่อที่งานทะเบียนบัตรทองของโรงพยาบาลที่ต้องการขึ้น (ลงทะเบียน) สิทธิด้วยตนเอง โดยสามารถเลือกโรงพยาบาลได้ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

 • โรงพยาบาลนครพิงค์
 • โรงพยาบาลสยามราษฏร์ เชียงใหม่
 • โรงพยาบาลช้างเผือก
 • โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
 • โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่
 • โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียล
 • หรือ โรงพยาบาลอื่น ๆ เช่น โรงพยาบาลชุมชน (ประจำอำเภอ) ที่กำหนดไว้ในเขตพื้นที่ โดยยึดนโยบายหลักของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ “ใกล้บ้านใกล้ใจ”

กรณีมีข้อสงสัยให้ติดต่อประสาน call center 1330 ติดต่องานประกันของโรงพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า /สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด / สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๑ เชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ 053 – 285355 ถึง 63 หรือ ติดตามข่าวสาร โพสข้อความหากมีข้อสงสัยใน Fan page Facebook สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่

สวัสดิการการรักษาพยาบาล นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2559

คุ้มครองโดย โดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

วันคุ้มครอง 1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560

ค่ารักษาพยาบาลกรณีคนไข้ใน นักศึกษา

สัญชาติไทย

( แผน 1 )

นักศึกษา

ไม่ใช่สัญชาติไทย/นักศึกษาไทยที่เลือก

( แผน 2 )

1)     ค่าห้อง และค่าอาหารต่อวัน (ไม่จำกัดจำนวนวัน) 1,200 2,200
         ค่าห้องผู้ป่วยหนัก ไอซียู ( สูงสุด 15 วัน) 2,400 4,400
2)     ค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกต่อเนื่องจากผู้ป่วยใน ภายใน 30 วัน นับแต่วันออกจากโรงพยาบาล 17,000 40,000
3)     ค่าธรรมเนียมการผ่าตัด (ตามจ่ายจริง) 25,000 65,000
4)     ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค 2,500 6,500
5)     ค่าดูแลโดยแพทย์ต่อครั้ง (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง) 600 1,000
6)     ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินเนื่องจากอุบัติเหตุ (เข้ารักษาภายใน 72 ชั่วโมง) หลังจากได้รับอุบัติเหตุ รวมถึงการรักษาต่อเนื่องจนกว่าจะหาย (จ่ายแยกจากข้อ2)ภายใน 30 วัน 10,000 10,000
7)     ค่ารถพยาบาลไปและหรือมาจากโรงพยาบาล (จ่ายรวมอยู่ในข้อ 2 ) 1,200 2,200
ความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอก
ความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอก สูงสุดไม่เกิน 1 ครั้งต่อวัน และ 30 ครั้งต่อปี ไม่คุ้มครอง 800
ค่าชดเชยรายวัน

กรณีที่นักศึกษาเข้ารับการรักษาใน ร.พ โดยใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากสิทธิที่ตนเองมี ได้แก่ สิทธิบัตรทอง สิทธิประกันสังคม และสิทธิ พ.ร.บ ผู้ประสบภัยจากรถ และไม่มีการเรียกร้องสินไหมค่ารักษาใด ๆ จาก บริษัท

 

1,200

 

2,200

ประกันอุบัติเหตุ
การรักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ 25,000 25,000
ค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิต
–       เสียชีวิตในทุกกรณี 20,000 20,000
–       เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 150,000 150,000

 

หมายเหตุ : กรณีนักศึกษาเดินทางไปทำกิจกรรมต่างจังหวัดหรือต่างประเทศในนามของมหาวิทยาลัย โดยแจ้งรายชื่อล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 3 วัน จะได้รับความคุ้มครองอุบัติเหตุเพิ่ม ค่ารักษาพยาบาล 50,000 บาท กรณีเสียชีวิต/ทุพพลภาพ 500,000 บาท