ผ่อนผันรับราชการทหาร

60578

แบบฟอร์มขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารประจำการ (pdf)