ข้อมูลการบริการ

สำนักพัฒนานักศึกษา 

สำนักพัฒนานักศึกษาเป็นหน่วยงานที่จัดกิจกรรมตามประเภทกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพภาวะความป็นผู้นำ รู้จักคิดวิเคราะห์ และรักการเรียนรู้, กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมทักษะชีวิต และรู้จักชีวิตอย่างพอเพียง, กิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม, กิจกรรมส่งเสริมด้านการบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อมและการมีจิตสาธารณะ, กิจกรรมวิชาการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และกิจกรรมด้านกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ และสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาโดยให้คำปรึกษา แนะนำ ตลอดจนดูแลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในอันที่จะผลิตบัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สำนักพัฒนานักศึกษามีภาระงาน ดังต่อไปนี้

กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษามีภาระงานรับผิดชอบการจัดดำเนินโครงการกลางของมหาวิทยาลัย และโครงการที่ดำเนินงานเองในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้ครบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และจัดสรรงบประมาณนอกหลักสูตรเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาของคณะวิชา นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ ตลอดจนดูแลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดูแลแผนพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในอันที่จะผลิตบัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภาระงาน ดังต่อไปนี้

งานวินัยนักศึกษา งานวินัยนักศึกษามีหน้าที่ดูแลนักศึกษาให้ประพฤติตนอยู่ในกฎระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย และลงโทษนักศึกษาหากประพฤติผิด

งานกิจกรรมนอกหลักสูตร รับผิดชอบในการรับเอกสาร(พน.01)และตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง และเสนอขออนุมัติโครงการกิจกรรมนอกหลักสูตร ตามสายบังคับบัญชา และรับผิดชอบการเคลียร์ทดรองจ่ายพร้อมสรุปผลดำเนินโครงการ(พน.02) พร้อมบันทึกรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อจัดทำระเบียนทรานสคลิปกิจกรรม

งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา มีหน้าที่จัดโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาเพื่อพร้อมที่จะเป็นบัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีความรู้ความสามารถพร้อมเป็นพลเมืองโลก งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษาจะพัฒนานักศึกษาโดยมีกลไกคือนักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบทั้ง 6 ประเภท และครบจำนวน 100 ชั่วโมงตลอดที่มีสถานะเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  นอกจากนี้งานพัฒนาฯ รับผิดชอบโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร Payap IT Proficiency ซึ่งจะพัฒนานักศึกษาในด้านทักษะทางการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word 2010 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้ในทุกภาคการศึกษาตามตารางกำหนดระยะเวลา ที่เว็บไซค์ของสำนักทะเบียนและบริการการศึกษา http://reg.payap.ac.th

 • นักศึกษาทุกคนได้ชำระค่าธรรมเนียมเข้ารับการอบรมตั้งแต่เข้าเป็นนักศึกษา

ใบระเบียนกิจกรรมนักศึกษา (Student Activity Transcript) 

สำนักพัฒนานักศึกษา จะมีหน้าที่บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งที่นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในกิจกรรมระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ ระดับสโมสร และระดับชมรม โดยผู้ที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมจะนำส่งรายชื่อมายังสำนักพัฒนานักศึกษาเพื่อบันทึก และเมื่อนักศึกษาใกล้จะสำเร็จการศึกษาให้นักศึกษายื่นคำร้องเพื่อขอใบระเบียนกิจกรรมนักศึกษา (Student Activity Transcript) เพื่อนำไปประกอบการสมัครงาน หรือศึกษาต่อ ติดต่อคุณพัชราภรณ์ พัฒนจักร ห้อง PN104 อาคารพันธกร โทรศัพท์ 0 5385 1478 ต่อ 322

กลุ่มงานประสานงานศิษย์เก่า เป็นหน่วยงานที่จัดโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่า และทำงานร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าเพื่อนำศิษย์เก่ากลับมาช่วยพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้าต่อไป ห้อง PN104 อาคารพันธกร โทรศัพท์ 0 5385 1478 ต่อ 322

กลุ่มงานแนะแนวอาชีพ การศึกษาต่อ และการให้คำปรึกษา

กลุ่มงนแนะแนวอาชีพ เป็นหน่วยงานที่จัดโครงการกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านบุคลิกภาพ การสื่อสาร การเตรียมตัวเพื่อไปสมัครงาน และเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานว่าง เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาและศิษย์เก่าที่ยังไม่มีงานทำให้เข้าสู่ตำแหน่งงาน นอกจากนี้ยังให้คำปรึกษากับนักศึกษาด้านปัญหาชีวิต ด้านการปรับตัว การอยู่ร่วมกับผู้อื่น ห้อง PN101 อาคารพันธกร โทรศัพท์ 0 5385 1478 ต่อ 318

กลุ่มงานศิลปวัฒนธรรม มีหน้าที่ในการสนับสนุน ส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร ได้จัดทำหรือเข้าร่วมกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งศิลปวัฒนธรรมเชิงจารีต ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้บริการข้อมูลความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้และความตระหนักถึงคุณค่า สุนทรีย และความงดงามของศิลปวัฒนธรรม และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่… งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม อาคารพันธกร ห้อง PN 105 โทรศัพท์ 0 5385 1478 ต่อ 271

กลุ่มงานบริการและสวัสดิการ ติดต่อสอบถามและรับบริการได้ที่ งานบริการอนามัย อาคารพันธกร ( ห้อง PN107 ) วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.30 น. โทรศัพท์.0-5385-1478 ต่อ 320           

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและโครงการพิเศษ

 • ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา และคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด โรคเอดส์ และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 • ให้คำปรึกษา และคำแนะนำเกี่ยวกับการบำบัดรักษา
 • จัดกิจกรรม/โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ยาเสพติด และ
 • ลดอุบัติเหตุจากการขับขี่
 • จัดตั้งเครือข่ายต้านภัยเอดส์และยาเสพติด

กลุ่มงานกีฬา  

 • บริการให้คำปรึกษาด้านกีฬาเพื่อสุขภาพ
 • รับยืม- คืนอุปกรณ์กีฬา
 • จองสนามกีฬา และอาคารสายธารธรรม
 • ทุนนักศึกษาความสามารถพิเศษด้านกีฬา
 • งานบริการและปรับปรุงสนามกีฬา

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่… ห้อง PN107   อาคารพันธกร เโทร. 0 5385 1478 ต่อ 320

งานนักศึกษาวิชาทหาร

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่…คุณวรวรรณ ขัติชีนะ สำนักพัฒนานักศึกษาอาคารพันธกร ห้อง PN 105 โทรศัพท์ 0 5385 1478 ต่อ 271

การขอผ่อนผันการเรียกระดมพลเพื่อเข้ารับการฝึก

นักศึกษาที่เรียน นศท. จบชั้นปีที่ 3, 5 และได้รับหมายเรียกพลเพื่อระดมพลเข้ารับการฝึก ให้นำ สด. 8 (หนังสือประจำตัวทหารกองหนุน)มาติดต่องานนักศึกษาวิชาทหาร ก่อนการเรียกระดมพล 20 วัน

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

นักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์ขอผ่อนผัน

 1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพเต็มเวลา
 2. เกิดปี พ.ศ. 2539
 3. นักศึกษาที่ย้ายสถาบันมาเรียนที่มหาวิทยาลัยพายัพเต็มเวลา และเคยขอผ่อนผันจากสถาบันเดิม

ติดต่อ : งานผ่อนผันรับราชการทหาร อาคารพันธกร ห้อง PN 105 โทรศัพท์ 0 5385 1478 ต่อ 271        

งานออกใบรับรองนักศึกษาในกรณีพิเศษ การออกใบรับรองที่นอกเหนือจากการรับรองทางด้านการศึกษา เช่น เอกสารรับรองเพื่อใช้ประกอบการเบิกค่าเล่าเรียนของทหารผ่านศึก ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่…งานเลขานุการ

สำนักพัฒนานักศึกษา ห้อง PN102 อาคารพันธกร

โทรศัพท์ 0 5385 1478 ต่อ 316

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  โทรศัพท์ :   0 5385 1478 ต่อ 317

สำนักทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยพายัพ ได้จัดสรรทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ดังนี้

 1. กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
 2. ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ จัดสรรจากงบประมาณประจำปีของมหาวิทยาลัยพายัพ และเงินบริจาคตามวัตถุประสงค์
 3. รับสมัครนักศึกษาทุนทำงานตามหน่วยงานในมหาวิทยาลัย อัตราตอบแทนชั่วโมงละ40 บาท

นักศึกษาที่มีความสนใจขอรับทุนการศึกษาสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…

สำนักทุนการศึกษา ฝ่ายศาสนกิจและพัฒนานักศึกษา อาคารพันธกร ห้อง PN 103 โทรศัพท์ 0 5385 1478 ต่อ 319, 7831, 7832

www.payap.ac.th หรือ http://sta.payap.ac.th/scholar/welcome.html

นักศึกษากรุณากด Like เพื่อเป็นสมาชิก www.facebook.com/slfpyu

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ                                

องค์การนักศึกษา เป็นองค์กรที่มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ สร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ อันเป็นพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย การจัดการระบบการบริหารจัดการที่ดีและการเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและรักษาสิทธิ์ของตนเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สำคัญในช่วงที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

สโมสรนักศึกษาคณะ

เป็นผู้แทนของนักศึกษาของแต่ละคณะและเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมนักศึกษาทั้งภายในคณะเพื่อเชื่อมโยงกับกิจกรรมขององค์การนักศึกษา การดำเนินงานของสโมสรนักศึกษาคณะให้ดำเนินงานโดยคณะกรรมการบริหารสโมสรคณะ ซึ่งมาจากการเลือกตั้งซึ่งคณะเป็นผู้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งเอง

ชมรมกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2559

ชมรมกิจกรรมนักศึกษาเป็นการรวมกลุ่มของนักศึกษาที่สนใจในการดำเนินกิจกรรมนอกหลักสูตรในเชิงสร้างสรรค์ทั้งในด้านวิชาการ กีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม บำเพ็ญประโยชน์ ซึ่งมหาวิทยาลัยพายัพได้สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของชมรมอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนานักศึกษาผ่านรูปแบบกิจกรรม ซึ่งในปีการศึกษา 2557 กำลังรับสมัครชมรม และต่ออายุชมรม

นักศึกษาผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ ได้ในช่วงจัด “โครงการตลาดนัดนักกิจกรรม” ซึ่งจะเปิดรับสมัครสมาชิกชมรมในวันเดียวกับการจัดกิจกรรมพากันมาหาความหมายขององค์การนักศึกษา

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่… องค์การนักศึกษา หรือสำนักพัฒนานักศึกษา ห้อง PN104

บริการอื่นๆจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ

มหาวิทยาลัยพายัพให้นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ทุกคนเข้าพักในหอหอพักของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน และแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพผ่านกิจกรรมนักศึกษา นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปได้เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง

วิทยาลัย/คณะวิชา/ที่สังกัด

ชื่ออาคารบ้านพัก/หอพัก
วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี บ้านเบธชาโลม
คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค หอพักศรีวิไล สิงหเนตร หรือหอพักไนติงเกล หรือหอพักบูรณาคาร
วิทยาลัยนานาชาติ บ้านพักนานาชาติภราดรภาพ (ชาย/หญิง) หรือหอพักหญิงอัลฟา หรือหอพักชายโอเมกา
วิทยาลัยและคณะวิชาอื่น ๆ (หญิง) หอพักหญิงอัลฟา
วิทยาลัยและคณะวิชาอื่น ๆ (ชาย) หอพักชายโอเมกา

*** นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ที่ประสงค์เข้าพักในบ้านพักนานาชาติภราดรภาพ จะต้องยื่นใบสมัครเป็นการล่วงหน้า เนื่องจากมีจำนวนห้องพักที่จำกัด

 สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา

เป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บและให้บริการข้อมูลของนักศึกษาด้านการเรียนการสอนการลงทะเบียนเรียน การบอกเลิกบอกเพิ่มรายวิชา การทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ฯลฯรายละเอียดเพิ่มเติม : http//reg.payap.ac.th และคู่มือการขอรับบริการ สถานที่  : อาคารปัญญาจารย์     โทรศัพท์ : 0 5385 1478 ต่อ 366,371-375

สำนักหอสมุด

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ให้บริการวิชาการด้านการศึกษาค้นคว้าแก่อาจารย์ นักศึกษา รวบรวมสื่อหลากหลายประเภท ที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา เช่น หนังสือ วารสาร สื่อมัลติมีเดีย

ปัจจุบันมีห้องสมุดเปิดให้บริการ 2 แหล่ง คือ

 1. สำนักหอสมุด เขตแม่คาว ตั้งอยู่ที่อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร
 2. ห้องสมุดดิวอลด์   เขตแก้วนวรัฐ ตั้งอยู่ที่อาคารแมคกิลวารี ชั้น 3

เวลาเปิดบริการของสำนักหอสมุด

ห้องสมุด ระหว่างเปิดภาคเรียน ระหว่างปิดภาคเรียน
สำนักหอสมุด อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร(แม่คาว)
จันทร์ – ศุกร์ 08.00-18.00น. 08.00-16.30น.
เสาร์ – อาทิตย์ 10.00–18.00 น ปิดบริการ
ห้องสมุดดิวอล์ด เขตแก้วนวรัฐ
จันทร์ – ศุกร์ 08.00–18.00น. 08.00-16.30น.
เสาร์ – อาทิตย์ ปิดบริการ ปิดบริการ

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยพายัพ

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยพายัพ จัดตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยพายัพ ในการจัดหาตำราเรียน หนังสือประกอบการเรียน เอกสารประกอบคำสอน รวมถึงหนังสือ/วารสาร บริการจำหน่ายเครื่องแต่งกายนักศึกษา อุปกรณ์การศึกษา และอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม   : www.bookstore.payap.ac.th
สถานที่                   : อาคารชั้นเดียวหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ
โทรศัพท์ติดต่อ      : 0 5385 1478 ต่อ 229

สำนักจัดการอาคารสถานที่

บริการและดูแลด้านอาคาร สถานที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม พร้อมทั้งปรับปรุงซ่อมแซมระบบต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ การบริการยานพาหนะวิ่งรับ – ส่ง ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การจัดระเบียบการจราจรภายใน ดูแลและรักษากฎระเบียบการจราจรอย่างเคร่งครัด ตลอดจนดูแลทรัพย์สินของนักศึกษา บุคลากรและของมหาวิทยาลัย พบเหตุการณ์ผิดปกติ แจ้งแผนกรักษาความปลอดภัย โทร. 7604

ไปรษณีย์ย่อย มหาวิทยาลัยพายัพ

บริการรับ – ส่ง เอกสารและสิ่งของต่าง ๆ สำหรับนักศึกษาและบุคลากร สำนักงานไปรษณีย์ย่อยมหาวิทยาลัยพายัพ ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคารเนหะมีย์
โทรศัพท์ 0 5385 1478 ต่อ 7612

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างประเทศ (Study Abroad Program : SAP)

สนับสนุนวิชาการ ในการรับผิดชอบการประสานงานในการดำเนินความร่วมมือทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา อาจารย์ ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยพายัพ กับสถาบัน และองค์กรในต่างประเทศ ให้บริการเฉพาะนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยพายัพเท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม   : http://studyabroad.payap.ac.th/

สถานที่               : อาคารอาคารเพ็นเทคอสต์ ห้อง PC 116
โทรศัพท์ติดต่อ       : 0 5385 1478 ต่อ 229

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

การกำหนดรหัสบัญชีผู้ใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย นักศึกษาสามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อขอรับรหัสบัญชีสมาชิกสำหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ต ได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.payap.ac.th  เลือกรายการ สมัครขอใช้ Internet และเลือกรายการ ลงทะเบียน/Register เพื่อขอ Username และ Password

สำหรับกรณีที่ยังไม่มี Username และต้องการสมัครสมาชิกโดยใช้ระบบเครือข่ายหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัยพายัพ สามารถสมัครได้ที่ internet.payap.ac.th  ทั้งนี้บัญชีสมาชิกที่ได้รับ กำหนดให้เป็นรหัสเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยพายัพและกำหนดเป็น E-mail Address ของสมาชิกด้วย เช่น 5699999999@payap.ac.th  โทรศัพท์ติดต่อ           : 0 5385 1478 ต่อ 280, 281